ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego BŁYSKAWICA SP 39 Gdynia,
uprzejmie informuje, że zwołuje
Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
Członków Klubu w dniu 28.10.2023r. o godzinie 16:00.
Miejsce zebrania: Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88, Gdynia.
W przypadku braku kworum, drugi termin wyznacza
się w dniu 28.10.2023r. godzina 16:15.

 

Proponowany porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Członków Klubu w dniu 28 października 2023r.

 

PORZĄDEK  OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Protokolanta/Sekretarza.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzające prawomocność Zebrania.
 7. Sprawozdanie Zarządu Klubu za okres kadencji 2017-2022 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2017-2022 rok i złożenie wniosku
  o udzielenie absolutorium.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
 11. Podjęcie uchwały o liczbie wybieranych Członków do Władz Zarządu Klubu w nowej kadencji.
 12. Wybory Członków do Zarządu Klubu – zgłaszanie kandydatów.
 13. Wybory Członków do Komisji Rewizyjnej – zgłaszanie kandydatów.
 14. Przerwa – ukonstytuowanie się Członków do Władz Zarządu Klubu.
 15. Przedstawienie nowych Władz Klubu.
 16. Dyskusja i zatwierdzenie Uchwał i Wniosków – wolne wnioski.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania Członków UKS BŁYSKAWICA SP 39 Gdynia.